Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
01/11/2021 2 privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Vețca nr. 70/2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2020
24/02/2021 8 privind aprobarea inventarului pe anul 2020
24/02/2021 7 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vețca pe anul 2020.
24/02/2021 6 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș aprobat prin HCL nr. 15/2019 și aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în comuna Vețca.
24/02/2021 5 privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor cadru/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului , pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, pentru anul școlar 2021-2022 și 2022-2023
24/02/2021 4 Privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Vețca pe anul 2021.
11/01/2021 3 privind aprobarea renumerotării actelor administrative adoptate de către Consiliul Local Vețca în ședințele din datele de 29.10.2020 și 24.11.2020
11/01/2021 1 privind utilizarea excedentului anului 2020, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020al bugetului instituțiilor publice și activitatea finanțate integral sau parțial din venituri proprii
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
30/09/2021 28 privind rectificarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021
14/09/2021 27 privind rectificarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021
14/09/2021 26 privind aprobarea documentației tehnico-economici ai proiectului „ Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea dispensarului medical al comunei Vețca”
14/09/2021 25 privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice
14/09/2021 24 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Vețca pe perioada de programare 2021-2027
26/08/2021 23 privind modificarea și completarea HCL nr. 13/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
28/06/2021 22 privind aprobarea afectării domeniului public al Comunei Vețca de către SC COMPANIA AQUASERV SA în scopul realizării ”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ ÎN PERIOADA 2014-2020”
28/06/2021 21 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Vețca
28/06/2021 20 privind valorificarea materialului lemnos din trupul de pășune împădurite proprietatea privată a comunei Vețca
28/06/2021 19 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică al comunei Vețca în anul 2021
28/06/2021 18 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului Nr. 854/13.10.2017, emis de Fondul Național de Garantare a Creditelor IMM SA-IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Vețca, județul Mureș”
28/05/2021 17 privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
28/05/2021 16 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii, serviciului de alimentare cu apă şi apă uzată al comunei Vețca, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Vețca, aferente sistemului de alimentare cu apă şi apă uzată
28/05/2021 15 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Vețca pentru anul școlar 2021-2022
28/05/2021 14 privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 983 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri
28/05/2021 13 privind aprobarea depunerii de catre Comuna Vețca, judetul Mureș, a unei cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” aferenta Masurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR” Submasura 15.1 „PLATI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 – 2020, Sesiunea 4/2021
23/04/2021 12 părivind aprobarea bugetului local al comunei Vețca pe anul 2021
23/04/2021 11 privind aprobarea Planului local de analiză și acoperire a riscurilor, actualizat
23/04/2021 10 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
23/04/2021 9 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureș”
11/01/2021 1 HCL privind utilizarea excedentului anului 2020, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020 al bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii
11/01/2021 3 HCL privind aprobarea renumerotării actelor administrative adoptate de către Consiliul Local Vețca în ședințele din datele de 29.10.2020 și 24.11.2020
11/01/2021 2 HCL privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Vețca nr. 70/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Vețca